Služby

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. výkon notářství je upraven notářským řádem. Odměna notáře se řídí notářským tarifem. Notářskou činnost je notář povinen vykonávat nestranně.

V řízení o pozůstalosti vykonává notář činnost soudního komisaře a provádí úkony okresního soudu.

Notář sepisuje notářské zápisy o právních jednáních (různé typy smluv, závěti, listiny o vydědění, notářské zápisy se svolením k vykonavatelnosti) a o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení. Notář dále ověřuje podpisy (legalizace) nebo kopie listin (vidimace), vyhotovuje výpisy z informačních systémů veřejné správy atd.

Bližší popis jednotlivých poskytovaných služeb najdete pod níže uvedenými odkazy

 1. Převody nemovitostí
 2. Notářské úschovy
 3. Notářský zápis jako podklad pro exekuci
 4. Pořízení pro případ smrti
 5. Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
 6. Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
 7. Ověřování a osvědčování
 8. Obchodní korporace; přímý zápis do obchodního rejstříku
 9. Pozůstalost
 10. Výpisy z informačních systémů veřejné správy
 11. Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání
 12. Nadace a nadační fondy
 13. Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti
 14. Svěřenský fond
 15. Společenství vlastníků jednotek