Aktuality

28. 6. 2016

Zastupování notářem v řízení o pozůstalosti (v dědickém řízení)

Dědíte? Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že v rámci řízení o pozůstalosti se můžete nechat právně zastoupit též notářem, nikoliv pouze advokátem. Výhoda zastoupení notářem spočívá zejména v tom, že dědické právo je doménou notářského stavu, je "denním chlebem" notářů. Odvažujeme se proto tvrdit, že právě u notáře obdržíte tu nejlepší právní pomoc, pokud jde o vaše dědictví. Neváhejte nás kontaktovat s žádostí o zastupování ve vaší dědické věci.

28. 6. 2016

Posílení teamu notářské kanceláře

Notářský kandidát Mgr. Filip Vorel byl ustanoven zástupcem notářky a dne 20. června 2016 složil slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. podle § 9 odst. 2) notářského řádu. Mgr. Filip Vorel je oprávněn zástupovat notářku JUDr. Václavu Švarcovou v celém rozsahu její činnosti.

28. 1. 2016

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku.

Dne dne 13. ledna 2016 bylo vydáno sjednocující stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, sp. zn. Cpjn 204/2015, k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Níže uvádíme pouze ty běžné záležitosti, které činily v praxi problémy, resp. byly rešeny různými rejstříkovými soudy různě:
-- nepřipouští-li společenská smlouva společnosti s ručením omezeným vznik různých druhů podílů (§ 135 odst. 1, § 136 z. o. k.), údaj o druhu podílu se do obchodního rejstříku nezapisuje.
-- nevydala-li společnost s ručením omezeným kmenové listy, údaj o tom, že nebyl vydán kmenový list, se do obchodního rejstříku nezapisuje.
-- usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným o souhlasu s převodem podílu na osobu, která není společníkem, není usnesením, v jehož důsledku se mění společenská smlouva ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) z. o. k.; nejde tudíž ani o rozhodnutí, které se povinně osvědčuje veřejnou listinou (tj. notářským zápisem).
K tomu nutno dodat, že předmětné sjednocující stanovisko řeší i mnohé další problémy.

1. 7. 2015

Nový web

Právě dnes jsme spustili nový web naší kanceláře.